Stowarzyszenie Wrocławska Organizacja Turystyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848 z późn. zm.).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WROt.

Data publikacji strony internetowej: 25/07/2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25/07/2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 04.07.2022 r. 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 04.07.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty klawiaturowe i udogodnienia

  • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
  • Przełącznik kontrastowy
  • 3 poziomy wielkości fontu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nadal doskonalimy dostosowanie naszej strony internetowej do najwyższych standardów dostępności – jeśli masz uwagi, prosimy zgłoś je.

Za kontakt i rozpatrywanie uwag odpowiada: 

Alfred Wagner

e-mail: biuro@wroclaw.travel
telefon: 71 347 51 88

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia Wrocławska Organizacja Turystyczna we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Siedziba

Siedzibę stanowi budynek Hali Stulecia, którego właścicielem jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z o.o.

Budynek jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach zapewniona jest sposób wizualny za pomocą plansz informacyjnych.   Wszystkie wejścia do budynku są na parterze bez schodów. Brak jest oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Ochrona budynku Hali Stulecia

Punkt ochrony znajduje się zaraz za wejściem północnym tj. od strony Pergoli – pierwsze drzwi po lewej stronie od wejścia.

Informacja w budynku Hali Stulecia

Punkt informacyjny znajduje się w Visitor Centre (wejście D9 od strony ul. Wróblewskiego, po prawej stronie od wejścia głównego).

Winda w Hali Stulecia

W budynku przy wejściu głównym znajduje się winda dostępna dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Winda wydaje komunikaty głosowe. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille’a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem.

Pomieszczenia sanitarne w Hali Stulecia

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się w korytarzu głównym budynku, na poziomie 0. Przewidziano udogodnienia typu poręcze, z odpowiednią wysokością umywalki itd. Toalety są oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Posiadają system przyzywowy, który jest  obsługiwany przez właściciela Obiektu Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z o.o.

Miejsca parkingowe

Parking przy Hali Stulecia posiada 9 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych. Parking jest płatny. Wjazd znajduje się od strony ul. Wróblewskiego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia nie zwalnia opiekuna psa asystującego z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Budynek nie jest wyposażony w pętlą indukcyjną. 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku woli pozyskania pomocy przy pokonaniu barier prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 71 347 51 88