Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył Alfred Wagner, prezes WROt, który powitał zgromadzone osoby.

Podczas Zebrania, członkowie podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2023, sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023, przeznaczenia zysku Stowarzyszenia za rok 2023, absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia oraz nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia Panu Zbigniewowi Pasiece. Pan Zbigniew Pasieka, po 43 latach pracy na rzecz turystyki i hotelarstwa przeszedł na zasłużoną emeryturę, ale nadal zależy nam aby był obecny w działaniach Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.

Komisja Rewizyjna poinformowała, że po przeprowadzeniu badania i analizy całokształtu działalności WROT za rok 2023, wyraziła pozytywną ocenę w odniesieniu do całokształtu działalności WROT za rok 2023. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna rekomendowała Walnemu Zebraniu Członków zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz wnioskowała o udzielenie członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Po oficjalnej i formalnej części spotkania, odbyło się WROtowe sieciowanie, podczas którego Alfred Wagner przedstawił ostatnie działania WROt oraz przywitał nowych członków WROt: Oddział Wrocławski PTTK, Bissole oraz Sztukę Kontaktu.

Witamy we Wrocławskiej Organizacji Turystycznej. Więcej informacji o nowych członkach dowiedzą się Państwo już wkrótce.