Illustracja dla członka WROt: AWF Wrocław

AWF Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jej współzałożycielem i pierwszym Rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku przekształcona została w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich, a następnie w 1972 przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego. Od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania, a od 1990 roku prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią dwuwydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydziałem Fizjoterapii. Kształci na 7 kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia, Terapia zajęciowa, Kinezjologia (English Division), Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja oraz Sport. Kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – dziennych, zaocznych, podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Wydziały posiadają pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Wrocławska Uczelnia posiada znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych kultury fizycznej. Wypromowano w niej ponad 760 doktorów, 87 doktorów habilitowanych oraz 26 profesorów nauk o kulturze fizycznej.

W ramach studiów Akademia realizuje również program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną Erasmus+. Uczestnictwo w Programie Erasmus pozwala realizować główne cele strategiczne rozwoju instytucjonalnego związane z internacjonalizacją i modernizacją oraz pełni wiodącą rolę w realizacji strategii. Poprzez udział w programie Uczelnia angażuje się w międzynarodowe, dwustronne i wielostronne programy i projekty współpracy, zarówno w kontekście europejskim, jak i na szerszą skalę globalną. W ramach Programu Erasmus 2021-2027 Uczelnia zamierza zwiększyć udział studentów i kadry w projektach mobilnościowych, przyczyniając się do rozwoju zawodowego i samorozwoju studentów i kadry poprzez zdobywanie międzynarodowego doświadczenia.

Absolwentami i pracownikami są członkowie licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych, posłowie na Sejm, członkowie gremiów opiniotwórczych w szkolnictwie wyższym i kulturze fizycznej. W dotychczasowej historii uczelni, studia magisterskie oraz licencjackie ukończyło ponad 20 000 absolwentów.

Dotychczasowymi doktorami Honoris Causa Akademii są Primo Nebiolo, Zbigniew Drozdowski, Tadeusz Ulatowski, Renne de Lubersac, Władimir Zatsiorski, Kazimierz Denek, Robert M. Malina, George E. Kilian, Tadeusz Luty, Tadeusz Szulc, Krystyna Nazar, Guang H. Yue, Peter Weinberg, Andrzej Wit, Peter Weinberg, Krzysztof Klukowski, Claude-Louis Gallien, Jerzy Smorawiński, Marek Bojarski, Wiesław Osiński, Andrzej Kraśnicki.

Z Akademią związani są znani trenerzy i sportowcy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. Jej absolwentami byli lub są między innymi Kazimierz Górski, Bogdan Cybulski, Zbigniew Pietrzykowski, Józef Zapędzki, Ryszard Szurkowski, Ryszard Witke, Urszula Włodarczyk, Leszek Antonowicz, Mieczysław Łopatka, Jerzy Światek, Czesław Ptak, Wacław Skarul, Wiesław Błach, Rafał Kubacki, Renata Mauer, Tomasz Motyka, Andrzej Piątek, Andrzej Kijowski, dr Rafał Omelko, Natalia Kaczmarek, Oliwia Jabłońska, Konrad Powroźnik.

Misją Uczelni jest przyczynianie się do doskonalenia poziomu zdrowia i jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej, kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy przez specjalistów zawodowych w obszarach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i fizjoterapii, dla pożytku poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa oraz przez wpływ na podwyższanie stanu kultury fizycznej w Polsce. Misją Uczelni jest także kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich i umacnianie etosu wiedzy, wolności i poszanowania europejskich zasad demokracji.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wypełnia swą misję realizując następujące zadania:

W zakresie kształcenia:

 • rozwijanie osobowości studentów, wyposażanie w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej i w funkcjonowaniu w złożonym świecie, wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie na rynku pracy;
 • rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych do pracy i życia we współczesnej Europie bez granic;
 • kształtowanie racjonalnych, etycznych i zaangażowanych postaw obywatelskich;
 • przełamywanie barier i uprzedzeń etnicznych, budowanie pozytywnych relacji między ludźmi różnych narodowości, religii i poglądów;
 • wyrabianie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę;
 • wyrabianie wrażliwości na środowisko naturalne.

W zakresie badań naukowych:

 • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych zarówno motywowanych dążeniem do odkrywania, jak i myślą o dobru wspólnym;
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych w świecie i przekazywanie ich do użytku społecznego;
 • popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;
 • aktywne partnerstwo w zakresie współpracy naukowo-badawczej z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą;
 • rozwijanie kontaktów z otoczeniem społecznym i gospodarczym, także w zakresie komercjalizacji wyników badań.

W zakresie współpracy z otoczeniem społecznym:

 • wspomaganie wiedzą ekspercką podmiotów władzy i administracji publicznej;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej;
 • przyczynianie się do rozwoju regionów i modernizacji kraju;
 • promowanie idei integracji europejskiej w różnych obszarach życia codziennego;
 • promowanie wartości ciała i jego zdrowia;
 • pielęgnowanie dziedzictwa narodowego;
 • pielęgnowanie i rozwijanie języka polskiego i kultury polskiej.

Akademia realizuje swoje cele z udziałem całej wspólnoty akademickiej, która obejmuje nauczycieli, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych.

Wrocławska AWF jest jedną z najwyżej cenionych w Polsce. Kilkakrotnie zajmowała ona pierwsze miejsce w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w Polsce. W latach 2010, 2012, 2013, 2014,  2015 zajęła I miejsce w rankingu redakcji tygodnika Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita.

Akademia spełnia europejskie wymogi kształcenia, zgodne z ECTS (The European Credit Transfer System). Tym samym, bez przeszkód mogą w niej studiować studenci z wszystkich krajów Unii Europejskiej.

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław